• Monpazier-20170902_AMA ELITE-2X70km_Phase 1.pdf
 • Monpazier-20170902_AMA ELITE-2X70km_Phase 2.pdf
 • Monpazier-20170902_AMA ELITE-2X70km_Phase 3.pdf
 • Monpazier-20170902_AMA ELITE-2X70km_Phase 4.pdf
 • Monpazier-20170902_AMA ELITE-2X70km_Phase 5.pdf
 • Monpazier-20170902_AMA ELITE-2X70km_Phase 6.pdf
 • Monpazier-20170902_AMATEUR 1-80km.pdf
 • Monpazier-20170902_Monpazier (FRA) 02-09-2017-Ama1 GP 80km_Phase 1.pdf
 • Monpazier-20170902_Monpazier (FRA) 02-09-2017-Ama1 GP 80km_Phase 2.pdf
 • Monpazier-20170902_Monpazier (FRA) 02-09-2017-Ama1 GP 80km_Phase 3.pdf
 • Monpazier-20170902_Monpazier (FRA) 02-09-2017-CEI_ 90km_Phase 1.pdf
 • Monpazier-20170902_Monpazier (FRA) 02-09-2017-CEI_ 90km_Phase 2.pdf
 • Monpazier-20170902_Monpazier (FRA) 02-09-2017-CEI_ 90km_Phase 3.pdf
 • Monpazier-20170902_Monpazier (FRA) 02-09-2017-CEI__ 2x70km_Phase 1.pdf
 • Monpazier-20170902_Monpazier (FRA) 02-09-2017-CEI__ 2x70km_Phase 2.pdf
 • Monpazier-20170902_Monpazier (FRA) 02-09-2017-CEI__ 2x70km_Phase 3.pdf
 • Monpazier-20170902_Monpazier (FRA) 02-09-2017-CEI__ 2x70km_Phase 4.pdf
 • Monpazier-20170902_Monpazier (FRA) 02-09-2017-CEI__ 2x70km_Phase 5.pdf
 • Monpazier-20170902_Monpazier (FRA) 02-09-2017-CEI__ 2x70km_Phase 6.pdf
 • Monpazier-20170902_Monpazier (FRA) 02-09-2017-Chpnat Majors 2x70km_Phase 1.pdf
 • Monpazier-20170902_Monpazier (FRA) 02-09-2017-Chpnat Majors 2x70km_Phase 2.pdf
 • Monpazier-20170902_Monpazier (FRA) 02-09-2017-Chpnat Majors 2x70km_Phase 3.pdf
 • Monpazier-20170902_Monpazier (FRA) 02-09-2017-Chpnat Majors 2x70km_Phase 4.pdf
 • Monpazier-20170902_Monpazier (FRA) 02-09-2017-Chpnat Majors 2x70km_Phase 5.pdf
 • Monpazier-20170902_Monpazier (FRA) 02-09-2017-Chpnat Majors 2x70km_Phase 6.pdf
 • Monpazier-20170902_Monpazier (FRA) 02-09-2017-Scratch 2x70km_Phase 1.pdf
 • Monpazier-20170902_Monpazier (FRA) 02-09-2017-Scratch 2x70km_Phase 2.pdf
 • Monpazier-20170902_Monpazier (FRA) 02-09-2017-Scratch 2x70km_Phase 3.pdf
 • Monpazier-20170902_Monpazier (FRA) 02-09-2017-Scratch 2x70km_Phase 4.pdf
 • Monpazier-20170902_Monpazier (FRA) 02-09-2017-Scratch 2x70km_Phase 5.pdf
 • Monpazier-20170902_Monpazier (FRA) 02-09-2017-Scratch 2x70km_Phase 6.pdf
 • Monpazier-20170902_AMA ELITE-2X70km.xls
 • Monpazier-20170902_Monpazier (FRA) 02-09-2017-Ama1 GP 80km.xls
 • Monpazier-20170902_Monpazier (FRA) 02-09-2017-CEI_ 90km.xls
 • Monpazier-20170902_Monpazier (FRA) 02-09-2017-CEI__ 2x70km.xls
 • Monpazier-20170902_Monpazier (FRA) 02-09-2017-Chpnat Majors 2x70km.xls
 • Monpazier-20170902_Monpazier (FRA) 02-09-2017-Scratch 2x70km.xls