• Monpazier-20180824_AMA Elite-2x70km_Phase 1.pdf
 • Monpazier-20180824_AMA Elite-2x70km_Phase 2.pdf
 • Monpazier-20180824_AMA Elite-2x70km_Phase 3.pdf
 • Monpazier-20180824_AMA Elite-2x70km_Phase 4.pdf
 • Monpazier-20180824_AMA Elite-2x70km_Phase 5.pdf
 • Monpazier-20180824_AMA Elite-2x70km_Phase 6.pdf
 • Monpazier-20180824_Ama 1-80km.pdf
 • Monpazier-20180824_Monpazier (FRA) 24-08-2018-CEI2 2x70km_Phase 1.pdf
 • Monpazier-20180824_Monpazier (FRA) 24-08-2018-CEI2 2x70km_Phase 2.pdf
 • Monpazier-20180824_Monpazier (FRA) 24-08-2018-CEI2 2x70km_Phase 3.pdf
 • Monpazier-20180824_Monpazier (FRA) 24-08-2018-CEI2 2x70km_Phase 4.pdf
 • Monpazier-20180824_Monpazier (FRA) 24-08-2018-CEI2 2x70km_Phase 5.pdf
 • Monpazier-20180824_Monpazier (FRA) 24-08-2018-CEI2 2x70km_Phase 6.pdf
 • Monpazier-20180824_Monpazier (FRA) 24-08-2018-Chpnat Majors 2x70_Phase 1.pdf
 • Monpazier-20180824_Monpazier (FRA) 24-08-2018-Chpnat Majors 2x70_Phase 2.pdf
 • Monpazier-20180824_Monpazier (FRA) 24-08-2018-Chpnat Majors 2x70_Phase 3.pdf
 • Monpazier-20180824_Monpazier (FRA) 24-08-2018-Chpnat Majors 2x70_Phase 4.pdf
 • Monpazier-20180824_Monpazier (FRA) 24-08-2018-Chpnat Majors 2x70_Phase 5.pdf
 • Monpazier-20180824_Monpazier (FRA) 24-08-2018-Chpnat Majors 2x70_Phase 6.pdf
 • Monpazier-20180824_Monpazier (FRA) 24-08-2018-Scratch 2x70km_Phase 1.pdf
 • Monpazier-20180824_Monpazier (FRA) 24-08-2018-Scratch 2x70km_Phase 2.pdf
 • Monpazier-20180824_Monpazier (FRA) 24-08-2018-Scratch 2x70km_Phase 3.pdf
 • Monpazier-20180824_Monpazier (FRA) 24-08-2018-Scratch 2x70km_Phase 4.pdf
 • Monpazier-20180824_Monpazier (FRA) 24-08-2018-Scratch 2x70km_Phase 5.pdf
 • Monpazier-20180824_Monpazier (FRA) 24-08-2018-Scratch 2x70km_Phase 6.pdf
 • Monpazier-20180824_Monpazier (FRA) 25-08-2018-Ama1 GP 80km_Phase 1.pdf
 • Monpazier-20180824_Monpazier (FRA) 25-08-2018-Ama1 GP 80km_Phase 2.pdf
 • Monpazier-20180824_Monpazier (FRA) 25-08-2018-Ama1 GP 80km_Phase 3.pdf
 • Monpazier-20180824_Monpazier (FRA) 25-08-2018-CEI1 80KM_Phase 1.pdf
 • Monpazier-20180824_Monpazier (FRA) 25-08-2018-CEI1 80KM_Phase 2.pdf
 • Monpazier-20180824_Monpazier (FRA) 25-08-2018-CEI1 80KM_Phase 3.pdf
 • Monpazier-20180824_Monpazier (FRA) 25-08-2018-Top7 CEI1 100km_Phase 1.pdf
 • Monpazier-20180824_Monpazier (FRA) 25-08-2018-Top7 CEI1 100km_Phase 2.pdf
 • Monpazier-20180824_Monpazier (FRA) 25-08-2018-Top7 CEI1 100km_Phase 3.pdf
 • Monpazier-20180824_Monpazier (FRA) 25-08-2018-Top7 CEI1 100km_Phase 4.pdf
 • Monpazier-20180824_Monpazier (FRA) 25-08-2018-Top7 points.pdf
 • Monpazier-20180824_AMA Elite-2x70km.xls
 • Monpazier-20180824_Monpazier (FRA) 24-08-2018-CEI2 2x70km.xls
 • Monpazier-20180824_Monpazier (FRA) 24-08-2018-Chpnat Majors 2x70.xls
 • Monpazier-20180824_Monpazier (FRA) 24-08-2018-Scratch 2x70km.xls
 • Monpazier-20180824_Monpazier (FRA) 25-08-2018-Ama1 GP 80km.xls
 • Monpazier-20180824_Monpazier (FRA) 25-08-2018-CEI1 80KM.xls
 • Monpazier-20180824_Monpazier (FRA) 25-08-2018-Top7 CEI1 100km.xls